.

Bölüm Hakkında

Coğrafya, fiziki ve beşeri sistemlerin ilişkisini, bu ilişkiler sonucunda gerek ekosistemde gerekse toplumsal yaşam alanlarında meydana gelen değişim ve gelişimleri, “ne, nerede, neden, nasıl” soruları ile bu değişim ve gelişimlerin ekolojik ve sosyal çıktılarını sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ortaya koyarak, zamansal ve mekânsal olarak analiz eden bir bilim dalıdır.

Çalışma alanının geniş olmasından dolayı birçok farklı disiplin ile dirsek teması bulunan coğrafya, günümüz problemlerinin birçoğu ile ilgili farkındalık yaratma, sorunların kaynakları ile ilgili akademik bilgiyi üretme ve çözüm getirebilme becerisini kazandırma yetisine sahiptir. Bugün, dünyanın hemen her noktasında karşı karşıya kalınan küresel ısınma, kirlilik (şu, hava ve toprak), bitki örtüsü değişimi, ekolojik bozulmalar, çölleşme ve benzeri fiziki problemler; etnik, kültürel ve dini sebeplerle ortaya çıkan iç savaşlar ve benzeri politik problemler; globalleşme ve hızlı şehirleşme ile birlikte meydana gelen ulaşım, günlük aktivite, gelir dağılımı, suç oranları, nüfus, arazi kullanımı ve benzeri sosyal ve ekonomik problemler, coğrafya biliminin doğrudan çözüm aradığı bir çok soruna bir kaç örnek olarak gösterilebilir. Bu çeşitliliğin sonucu olarak, fiziki ve beşeri coğrafya ana başlıkları altında bitki coğrafyası, toprak coğrafyası, turizm coğrafyası, şehir coğrafyası, tarihi coğrafya, sosyal ve kültürel coğrafya, siyasi coğrafya, ulaşım coğrafyası, sanayi coğrafyası, sağlık coğrafyası gibi çok farklı çalışma ve uygulama alanları ortaya çıkmıştır.

Uygulama alanı doğa, insan ve mekânla ilişkisi olan bütün bilim dallarının çalışma alanları ve buna ek olarak kullanıcının hayal gücü ve yetisi ile çerçevelenebilen Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde yapılan coğrafi araştırma ve gerçekleştirilen mekânsal analizlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Enerjiden tarıma, şehircilikten ticarete, turizmden sağlığa, sigorta sektöründen ormancılığa ve daha sayılabilecek pek çok alanda teoriler ve uygulamalar mevcuttur.


Vizyon
Günümüzün eğitim ve araştırma için gerekli fiziksel, teknolojik altyapı ve donanım ihtiyaçlarının tamamını karşılayan, doğa ve insan ile ilgili yerel ve küresel bütün problemlere ilgi duyan, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bu problemlere yönelik çözüm önerileri üretebilen, coğrafi bilginin gelişimine katkıda bulunan, ilgili bilim dallarının ulusal ve uluslararası temsilcileri ve çalışma alanı uygun olan kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile koordinasyonunu sağlamış bir bölüm olmaktır.

Misyon
Coğrafya Bölümü, coğrafya biliminin tanımı ve amaçları doğrultusunda, yeryüzünde bulunan fiziki ve beşeri olay ve olguların birbirleri arasındaki ilişkilerin, bu ilişkilerin neden olduğu gelişim ve değişimlerin, yine fiziki ve beşeri objelerin mekansal dağılımlarının, bu dağılıma neden olan başlıca faktörlerin incelenmesi ve ortaya koyulmasında, güncel teknik ve metodları kullanabilen, coğrafi bir bakış açısı ile çevresini gözlemleme ve yorumlama kabiliyetini kazanmış, bu kazanımlarını ulusal ve uluslararası platformlarda akademik bilgiye dönüştürebilen, sosyo-kültürel, ekonomik, politik, etnik ve doğal problemleri coğrafi bir perspektif ile değerlendirme yetisine sahip coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Anabilim Dalları

 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD