.

Bölüm Hakkında


Sosyoloji; en genel tanımıyla insan hayatıyla ilgilenen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Sosyoloji, sosyal hayatı, insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını, toplumsal hayat kapsamında bireyin sergilediği eylemleri ve kurduğu ilişkileri bütün yönleriyle incelemektedir. Sosyoloji bir yandan bireylerin toplumdan ve iletişim kurdukları diğer bireylerden/kurumlardan nasıl etkilendiklerini incelerken, bireylerin de topluma ve diğer bireylere/kurumlara ne ölçüde etkide bulunduğunu ele almaktadır. Günümüzde sosyoloji giderek artan biçimde önem kazanmaktadır. Bunun temel nedeni ise insana ve topluma dair tüm sosyo-ekonomik ve mekânsal süreçlerin hızla değişmesi ve karmaşıklaşmasıdır. Sosyoloji, bir yandan toplumsal yapılarda ve bu yapıları oluşturan kurum ve ilişkilerde ortaya çıkan değişimleri ele alırken diğer yandan da aile, ekonomi, politika, kültür, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, spor, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite gibi olguları toplumsal bağlamda incelemektedir. Bu olgular bireysel anlamda farklı algılanabilirken aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda da farklı sosyal özellikler yüklenebilmektedir. En genel ifadeyle sosyoloji; toplumsal yaşantıya dair tüm süreçleri sistematik ve bilimsel olarak ele almaktadır.Bu anlamda gerek Türkiye genelinde ve gerekse Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin içinde yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde ve Burdur kentinde toplumsal dinamikler açısından farklıklar görülebilmektedir. Bu bağlamda gerek Burdur kenti yerelinde, gerek bölgesel ve ulusal anlamda hatta küresel düzeyde sosyal farklılıkların ve yaşantıların analizinde sosyoloji disiplininde eğitim almış nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Bu nedenle bilimsel sosyoloji öğretimi yapacak programların arttırılması büyük önem taşımaktadır.Dolayısıyla sosyoloji bölümünün temel amacı, dünyada ve ülkemizde yapılmakta olan bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilecek, nitelikli bilgi ile donanmış, insanlar arasındaki etkileşimi okuyabilen, ülkesinin ve yaşadığı bölgenin sorunlarına dair saptamalar yapabilen ve çözüm yolları arayan, analitik düşünebilme becerisine sahip, günümüz teknolojilerini tanıyan ve bilimsel çalışmalara uygulayabilen, bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek sosyologlar yetiştirmektir. Bölümümüz lisans eğitimi, öğrencilere lisans derecesinin yanı sıra, grup çalışması ve analitik düşünme yeteneğini kazandırarak, araştırma-inceleme yapmaları ve sorunlara cevap bulmaları için yeterli teorik ve uygulama altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
Bolum Hakkinda 
Sosyoloji; en genel tanımıyla insan hayatıyla ilgilenen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Sosyoloji, sosyal hayatı, insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını, toplumsal hayat kapsamında bireyin sergilediği eylemleri ve kurduğu ilişkileri bütün yönleriyle incelemektedir. Sosyoloji bir yandan bireylerin toplumdan ve iletişim kurdukları diğer bireylerden/kurumlardan nasıl etkilendiklerini incelerken, bireylerin de topluma ve diğer bireylere/kurumlara ne ölçüde etkide bulunduğunu ele almaktadır. Günümüzde sosyoloji giderek artan biçimde önem kazanmaktadır. Bunun temel nedeni ise insana ve topluma dair tüm sosyo-ekonomik ve mekânsal süreçlerin hızla değişmesi ve karmaşıklaşmasıdır. Sosyoloji, bir yandan toplumsal yapılarda ve bu yapıları oluşturan kurum ve ilişkilerde ortaya çıkan değişimleri ele alırken diğer yandan da aile, ekonomi, politika, kültür, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, spor, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite gibi olguları toplumsal bağlamda incelemektedir. Bu olgular bireysel anlamda farklı algılanabilirken aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda da farklı sosyal özellikler yüklenebilmektedir. En genel ifadeyle sosyoloji; toplumsal yaşantıya dair tüm süreçleri sistematik ve bilimsel olarak ele almaktadır.Bu anlamda gerek Türkiye genelinde ve gerekse Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin içinde yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde ve Burdur kentinde toplumsal dinamikler açısından farklıklar görülebilmektedir. Bu bağlamda gerek Burdur kenti yerelinde, gerek bölgesel ve ulusal anlamda hatta küresel düzeyde sosyal farklılıkların ve yaşantıların analizinde sosyoloji disiplininde eğitim almış nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Bu nedenle bilimsel sosyoloji öğretimi yapacak programların arttırılması büyük önem taşımaktadır.Dolayısıyla sosyoloji bölümünün temel amacı, dünyada ve ülkemizde yapılmakta olan bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilecek, nitelikli bilgi ile donanmış, insanlar arasındaki etkileşimi okuyabilen, ülkesinin ve yaşadığı bölgenin sorunlarına dair saptamalar yapabilen ve çözüm yolları arayan, analitik düşünebilme becerisine sahip, günümüz teknolojilerini tanıyan ve bilimsel çalışmalara uygulayabilen, bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek sosyologlar yetiştirmektir. Bölümümüz lisans eğitimi, öğrencilere lisans derecesinin yanı sıra, grup çalışması ve analitik düşünme yeteneğini kazandırarak, araştırma-inceleme yapmaları ve sorunlara cevap bulmaları için yeterli teorik ve uygulama altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tarihçe

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretim üyesi bakımından yeterli sayıya ulaşmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamayı planlamaktadır. 


Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları

Bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğrenim görmüş olurlar. Ayrıca, “SOSYOLOG” unvanını alırlar. Sosyoloji lisans eğitimini takiben, Lisans derecesi sahibi olarak öğrenciler;    Üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, Özel okul ve dershanelerde, Devletin çeşitli kurumlarında ve bakanlıklarda, Yerel yönetimlerde, Sivil Toplum Örgütlerinde, Kamuoyu Araştırma Şirketlerinde Çalıştırdığı işçi sayısı 49′u geçen işyerlerinde istihdam edilmektedirler. 

Öğretim Altyapısı ve Olanakları

Sosyoloji bölümü öğrencileri, Üniversitemizin bölümümüze ayırdığı dersliklerde tüm gelişmeleri yakından takip eden, teknolojik tüm desteklerin sağlandığı, modern binalarda derslerini alacaklardır.

Araştırma ve proje Faaliyetleri

Sosyoloji bölümü,  gelişmeye yönelik tüm proje ve faaliyetlerin destekçisi olmaktadır.

Misyon

Öğretim üyeleri araştırma ve eğitim yetkinliği bağlamında uluslar arası düzeyde olan ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip, toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek amacıyla toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlayan, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim veren ve sürekli kendini geliştiren bir bölüm olmaktır.

Vizyon

Evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek, Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevre ve ülke kadar uluslar arası sorunlara da duyarlı, dünya ve ülke meselelerini bir aydın olarak takip eden aydınlık ve evrensel düşünen sosyologlar yetiştirmektir.

Anabilim Dalları

 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD

Diğer Akademik Birimler

 • Antropoloji Bölümü
 • Paleoantropoloji ABD
 • Sosyal Antropoloji ABD
 • Fiziki Antropoloji ABD
 • Arkeoloji Bölümü
 • Klasik Arkeoloji ABD
 • Prehistorya ABD
 • Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji ABD
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD
 • İspanyol Dili ve Edebiyatı ABD
 • Alman Dili ve Edebiyatı ABD
 • İtalyan Dili ve Edebiyatı ABD
 • Rus Dili ve Edebiyatı ABD
 • Biyoloji Bölümü
 • Hidrobiyoloji ABD
 • Genel Biyoloji ABD
 • Zooloji ABD
 • Moleküler Biyoloji ABD
 • Botanik ABD
 • Coğrafya Bölümü
 • Fiziki Coğrafya ABD
 • Beşeri ve İktisadi Coğrafya ABD
 • Bölgesel Coğrafya ABD
 • Türkiye Coğrafyası ABD
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 • Arap Dili ve Edebiyatı ABD
 • Felsefe Bölümü
 • Bilim Tarihi ABD
 • Felsefe Tarihi ABD
 • Sistematik Felsefe ve Mantık ABD
 • Fizik Bölümü
 • Genel Fizik ABD
 • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği ABD
 • Atom ve Molekül Fiziği ABD
 • Nükleer Fizik ABD
 • Katıhal Fiziği ABD
 • İstatistik Bölümü
 • İstatistik ABD
 • İstatiksel Bilgi Sistemleri ABD
 • İstatistik Teorisi ABD
 • Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri ABD
 • Risk Analizi ABD
 • Uygulamalı İstatistik ABD
 • Yöneylem Araştırmaları ABD
 • Kimya Bölümü
 • Organik Kimya ABD
 • Fizikokimya ABD
 • Analitik Kimya ABD
 • Biyokimya ABD
 • Anorganik Kimya ABD
 • Matematik Bölümü
 • Cebir ve Sayılar Teorisi ABD
 • Geometri ABD
 • Analiz ve Foksiyonlar Teorisi ABD
 • Topoloji ABD
 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik ABD
 • Uygulamalı Matematik ABD
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
 • Sistem Biyolojisi ABD
 • Moleküler Hücre Biyolojisi ABD
 • Biyoteknoloji ABD
 • Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü
 • Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji ABD
 • Sanat Tarihi Bölümü
 • Sanat Tarihi ABD
 • Sosyoloji Bölümü
 • Kurumlar Sosyolojisi ABD
 • Uygulamalı Sosyoloji ABD
 • Genel Sosyoloji Metodoloji ABD
 • Tarih Bölümü
 • Eskiçağ Tarihi ABD
 • Ortaçağ Tarihi ABD
 • Yeniçağ Tarihi ABD
 • Yakın Çağ Tarihi ABD
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Eski Türk Edebiyatı ABD
 • Türk Halk Edebiyatı ABD
 • Yeni Türk Edebiyatı ABD
 • Eski Türk Dili ABD
 • Yeni Türk Dili ABD