Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi +90 248 213 30 00 İstiklal Yerleşkesi/BURDUR      
   
  Ana Sayfa Bölüm Hakkında Misyon ve Vizyon Yönetim Akademik Personel Kurul ve Komisyonlar Eğitim İletişim  
 
Bölüm Hakkında

Sosyoloji; en genel tanımıyla insan hayatıyla ilgilenen geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Sosyoloji, sosyal hayatı, insan davranışlarının toplumsal neden ve sonuçlarını, toplumsal hayat kapsamında bireyin sergilediği eylemleri ve kurduğu ilişkileri bütün yönleriyle incelemektedir. Sosyoloji bir yandan bireylerin toplumdan ve iletişim kurdukları diğer bireylerden/kurumlardan nasıl etkilendiklerini incelerken, bireylerin de topluma ve diğer bireylere/kurumlara ne ölçüde etkide bulunduğunu ele almaktadır. 

Günümüzde sosyoloji giderek artan biçimde önem kazanmaktadır. Bunun temel nedeni ise insana ve topluma dair tüm sosyo-ekonomik ve mekânsal süreçlerin hızla değişmesi ve karmaşıklaşmasıdır. Sosyoloji, bir yandan toplumsal yapılarda ve bu yapıları oluşturan kurum ve ilişkilerde ortaya çıkan değişimleri ele alırken diğer yandan da aile, ekonomi, politika, kültür, eğitim, şiddet, medya, hukuk, sağlık, müzik, spor, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite gibi olguları toplumsal bağlamda incelemektedir. Bu olgular bireysel anlamda farklı algılanabilirken aynı zamanda yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda da farklı sosyal özellikler yüklenebilmektedir. En genel ifadeyle sosyoloji; toplumsal yaşantıya dair tüm süreçleri sistematik ve bilimsel olarak ele almaktadır.

Bu anlamda gerek Türkiye genelinde ve gerekse Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin içinde yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi’nde ve Burdur kentinde toplumsal dinamikler açısından farklıklar görülebilmektedir. Bu bağlamda gerek Burdur kenti yerelinde, gerek bölgesel ve ulusal anlamda hatta küresel düzeyde sosyal farklılıkların ve yaşantıların analizinde sosyoloji disiplininde eğitim almış nitelikli insan gücüne duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Bu nedenle bilimsel sosyoloji öğretimi yapacak programların arttırılması büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla sosyoloji bölümünün temel amacı, dünyada ve ülkemizde yapılmakta olan bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilecek, nitelikli bilgi ile donanmış, insanlar arasındaki etkileşimi okuyabilen, ülkesinin ve yaşadığı bölgenin sorunlarına dair saptamalar yapabilen ve çözüm yolları arayan, analitik düşünebilme becerisine sahip, günümüz teknolojilerini tanıyan ve bilimsel çalışmalara uygulayabilen, bireysel ve toplumsal sorunları çok boyutlu çerçevede değerlendirebilecek, özelde yaşadığı toplumun ve genelde diğer toplumların sorunlarını sosyolojik bir bakışla analiz edebilecek sosyologlar yetiştirmektir.

Bölümümüz lisans eğitimi, öğrencilere lisans derecesinin yanı sıra, grup çalışması ve analitik düşünme yeteneğini kazandırarak, araştırma-inceleme yapmaları ve sorunlara cevap bulmaları için yeterli teorik ve uygulama altyapısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tarihçe
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğretim üyesi bakımından yeterli sayıya ulaşmış olup, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlamayı planlamaktadır.

Meslek Tanımı ve İstihdam Alanları
Bu diploma sahipleri dört yıllık yükseköğrenim görmüş olurlar. Ayrıca, “SOSYOLOG” unvanını alırlar. Sosyoloji lisans eğitimini takiben, Lisans derecesi sahibi olarak öğrenciler;    Üniversitelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, Özel okul ve dershanelerde, Devletin çeşitli kurumlarında ve bakanlıklarda, Yerel yönetimlerde, Sivil Toplum Örgütlerinde, Kamuoyu Araştırma Şirketlerinde Çalıştırdığı işçi sayısı 49′u geçen işyerlerinde istihdam edilmektedirler.

Öğretim Altyapısı ve Olanakları
Sosyoloji bölümü öğrencileri, Üniversitemizin bölümümüze ayırdığı dersliklerde tüm gelişmeleri yakından takip eden, teknolojik tüm desteklerin sağlandığı, modern binalarda derslerini alacaklardır.

Araştırma ve proje Faaliyetleri
Sosyoloji bölümü,  gelişmeye yönelik tüm proje ve faaliyetlerin destekçisi olmaktadır.